Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 2022-03-21 przez b.bogusz


Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech. Tematyka utworów jest dowolna.

Więcej informacji na stronie:https://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php/pl/?option=com_content&view=article&id=4449

Prace można przynosić do 15.04. 22 u p. M. Zińczuk.
( Proszę też pamiętać o wypełnieniu i dostarczeniu załączników)

Napisany 2022-03-21 przez m.zinczuk


Napisany 2022-03-21 przez a.iwanicka


Konkurs adresowany jest do dzieci, uczniów kl. IV – VIII dolnośląskich szkół podstawowych.

Zasady uczestnictwa:
warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy literackiej w języku polskim o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach
konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę
praca w kategorii poezji powinna zawierać 1 lub 2 utwory poetyckie, a w kategorii prozy do 2 stron A4, czcionka 12 (Times New Roman)
forma prac w kategorii proza - dowolna
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie kl. IV – VI
II grupa – klasy VII-VIII
Każdy autor może nadesłać tylko jeden zestaw prac w jednej albo w obu kategoriach
prosi się uczestników o przesłanie prac konkursowych w wersji elektronicznej w dwóch formatach: PDF i Word
każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem szkoły.
Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie i zgodę zamieszczoną w załączniku nr 2 regulaminu, po zapoznaniu się z załącznikiem nr 1.
Prace należy przesłać na adres: tobiasz.festiwal@wp.pl, w tytule należy wpisać: KONKURS LITERACKI, KLASA … szkoły podstawowej.

Więcej informacji na stronie:https://docs.google.com/document/d/1HdLkpub5Nh_meeKyYJDlM3qNp0IZeDY4/edit

Prace można przynosić do 8.04. 22 u p. M. Zińczuk.
( Proszę też pamiętać o wypełnieniu i dostarczeniu załączników)

Napisany 2022-03-21 przez m.zinczuk


<< Previous ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem