Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Drodzy Rodzice. Dziękuję za wyrozumiałość w tak trudnym dla nas czasie. Mam nadzieję , że wszyscy potrafimy podejść ze zrozumieniem i pozytywnym odbiorem do nowej sytuacji , której musimy sprostać. Nauczyciele prowadzą planową współpracę z uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych dostępnych form komunikacji. Wspieramy naszych uczniów i przekazujemy im materiały do samodzielnej pracy w domu. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych , dostępnych w Internecie , narzędzi i materiałów edukacyjnych zaproponowanych przez nauczycieli i udostępnianych min. na stronie szkoły oraz bezpośredniej z uczniami. Inspirujemy w ten sposób uczniów do działania w miarę możliwości i potrzeb wg swojego uznania. Szczególnie obejmujemy opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.Nauczyciele przedmiotów z których uczniowie zdają egzamin proponują im te, które wydają się najwłaściwsze . Prace wszystkich uczniów są sprawdzane, ale bez ocen – z wyjątkiem prac zadanych przed 12.03., które nauczyciele ocenią zgodnie z WSO. W ramach powtórzeń przed egzaminem jest pokaźna oferta kursów i ćwiczeń on-line. Podejście do każdego w zindywidualizowany sposób wymaga czasu i dużej cierpliwości z obu stron. Dziękuję za pozytywne, wspierające zwrotne informacje . Jest to dla nas ogromnie cenne i motywujące do dalszej kreatywnej pracy. W obecnym czasie stoję na stanowisku, że zdrowie jest najważniejsze. Proszę stosować się do zaleceń Władz. Następnie postawić na prowadzenie współpracy uczniów z nauczycielami. Życzę wszystkim Państwu i Uczniom zdrowia, wytrwałości, pogody ducha i cierpliwości. Z wyrazami szacunku Dyrektor SP23 Lucyna Cempel wraz z Gronem Pedagogicznym.

Napisany 2020-03-19 przez dyrektor
Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem