Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 14 Oct 2020 przez dyrektor


DZISIAJ O 15:00 UTC+02 – 17:00 UTC+02 Psycholog na pomoc! - bezpłatne konsultacje. Homine Poradnia Zdrowia Psychicznego

Napisany 13 Oct 2020 przez a.rybinska


Decyzją dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego (ze względu, iż 13-14.10. są dniami wolnymi od zajęć dla ucz. kl. 4-8, to nauczanie zdalne wprowadzamy od czwartku) z dniem 15.10.2020 r. wprowadza się nauczanie hybrydowe tj. w klasach 1-3 nauczanie w trybie stacjonarnym, w klasach 4-8 nauczanie w trybie zdalnym - które potrwa do 19.10.2020 r. (do poniedziałku włącznie). Zachowując środki ostrożności, prosi się rodziców o zwrócenie uwagi, aby w czasie kwarantanny uczniowie klas 4-8 nie przebywali w miejscach publicznych typu sklep, galerie handlowe... Informuję, iż jest drugi przypadek zakażenia SARS-CoV-2 nauczyciela uczącego w klasach 4b, 5a, 6a, 6b, 7a, 8a. Pragnę zwrócić uwagę, na Regulamin funkcjonowania SP23 w sytuacji przejścia na kształcenie zdalne i/lub hybrydowe", który znajduje się poniżej (umieszczony 11.10.) Najważniejsze informacje to, nauka wg planu lekcji, zajęcia on-line odbywają się na jednej platformie Microsoft Teams i trwają 30 min. Lucyna Cempel

Napisany 13 Oct 2020 przez dyrektor


Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603.z pózn. zm.) informuję, że po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dzień 13.10.2020 r. (wtorek), tylko dla ucz. kl. 4-8 dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Natomiast na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela - 14.10.2020 r. (środa) DEN –jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. 4-8. W tym dniu tj. 14.10.2020 r. w klasach 1-3 będą prowadzone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze - decyzją nauczycieli uczących. Z poważaniem Lucyna Cempel

Napisany 12 Oct 2020 przez dyrektor


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... 176 ... 178 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem