Jesteś tutaj: Start / Mapa strony

Mapa strony

Menu główne

Dodatkowe menu

Etap I (eliminacje szkolne) konkursu zDolny Ślązak z poszczególnych przedmiotów odbędzie się w dniach od 18.10.2022 do 04.11.2022. W roku szkolnym 2022/2023 zostaną przeprowadzone konkursy z języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.  

Godziny rozpoczęcia i czas trwania poszczególnych konkursów przedmiotowych podane są na stronie internetowej konkursów:   HARMONOGRAM KONKURSÓW

Wszystkie konkursy będą realizowane na wszystkich etapach stacjonarnie na wydrukowanych arkuszach konkursowych.   

Chętni uczniowie zgłaszają się do nauczycieli uczących dany przedmiot do dnia 3.10.2022 (ze względów organizacyjnych jest to nieprzekraczalna data). W razie nieobecności nauczyciela zgłoszenia może przyjmować szkolny koordynator konkursu (preferowana forma kontaktu - dziennik elektroniczny).   

W tym roku warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczona KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA wraz z podpisanym przez rodzica oświadczeniem. 

Zakres wiedzy i umiejętności oraz obowiązująca bibliografia z poszczególnych przedmiotów na wszystkie etapy konkursu znajdują się w regulaminach przedmiotowych konkursów:  REGULAMIN KONKURSÓW ZDOLNY ŚLĄZAK

Arkusze konkursowe z różnych etapów konkursu z poprzednich lat dostępne są na stronie:    ARKUSZE KONKURSOWE

W regulaminie konkursu zawarty jest rozdział o uprawnieniach laureatów konkursów:  

Uprawnienia laureatów:  
1.najwyższa pozytywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, z których uczeń otrzymał tytuł laureata konkursu zDolny Ślązak  
2.zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu  
3.przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.   

Uprawnienia finalistów:   Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.   

Ważne:  - Podczas eliminacji szkolnych, powiatowych i finałów wojewódzkich nie dopuszcza się korzystania z pomocy innych osób lub pomocy dydaktycznych, w tym telefonów komórkowych, poza przekazanymi przez organizatorów. - W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu konkursu podczas etapu pisemnego lub ustnego uczestnik może być zdyskwalifikowany. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje przewodniczący danej komisji konkursowej, odnotowując ją w protokole.

Napisany 2022-09-19 przez a.niksinska


Ważna informacja dla rodziców. Zapisując dziecko do świetlicy szkolnej bardzo proszę pamiętać o złożeniu podania. Wnioski składamy do dnia 01.09.2022 r. Podania w formie elektronicznej proszę wysyłać na adres bbogusz0403@edu.wroclaw.pl lub w formie papierowej do sekretariatu szkoły. http://https://docs.google.com/document/d/177YFIkt18V1kJYOxAko6rVsBZH9oFFMk/edit

Napisany 2022-08-24 przez m.klin


Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września na sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej. Dla klas pierwszych o godz. 9:30 . Po uroczystości przejście do budynku szkoły przy ul. Pawiej na spotkanie organizacyjne z wychowawcami.

1a – s. 9

1b – s. 6

1c – s. 4

1d – s. 13

3a – s. 12

3b – s. 8

Klasy 2-3 spotkanie z wychowawcą w salach budynku przy ul. Pawiej o godz. 9:15 zgodnie z poniższym harmonogramem:

2a – s. 12, 2b – s. 8, 2c – s. 13, 2d – s. 4, 3c – s. 10, 3d – s. 9,

Dla klas 4 o godz. 10:30 na sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej, następnie spotkanie z wychowawcami klas zgodnie z poniższym harmonogramem:

4a – s. 5, 4b – s. 6, 4c – s. 4,

Klasy 5-8 spotkanie z wychowawcą w salach budynku o godz. 11:00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

5a – s. 5, 5b – s. 6, 6a – s. 4, 6b – s. 11, 7a – s. 14, 7b – s. 24, 8a – s. 13, 8b – s. 12,

Na spotkanie z wychowawcą, uczniowie klas 4-8 wchodzą sami, bez rodziców(rodzice zostają na zewnątrz budynku).

Napisany 2022-08-24 przez dyrektor


Napisany 2022-08-23 przez b.bogusz


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem