PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

  1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
  2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.
  4. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w maju:

  • język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

6. oraz w terminie dodatkowym w czerwcu:

  • język polski – 16 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00
  • matematyka – 17 czerwca 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2023 r. (piątek) – godz. 9:00

7. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

– z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym                                                             

– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym                                                                             

– któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.                                                                                                                                 

8. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 180 minut

9. Egzamin z matematyki trwa 100 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 150 minut

10. Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 135 minut.

11. Terminy ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: 5 lipca 2023 r. 

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: do 6 lipca 2023 r. 

Skip to content