Etap I (eliminacje szkolne) konkursu zDolny Ślązak z poszczególnych przedmiotów odbędzie się w dniach od 18.10.2022 do 04.11.2022. W roku szkolnym 2022/2023 zostaną przeprowadzone konkursy z języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.  

Godziny rozpoczęcia i czas trwania poszczególnych konkursów przedmiotowych podane są na stronie internetowej konkursów:  
HARMONOGRAM KONKURSÓW

Wszystkie konkursy będą realizowane na wszystkich etapach stacjonarnie na wydrukowanych arkuszach konkursowych.   

Chętni uczniowie zgłaszają się do nauczycieli uczących dany przedmiot do dnia 3.10.2022 (ze względów organizacyjnych jest to nieprzekraczalna data). W razie nieobecności nauczyciela zgłoszenia może przyjmować szkolny koordynator konkursu (preferowana forma kontaktu – dziennik elektroniczny).   

W tym roku warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczona KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA wraz z podpisanym przez rodzica oświadczeniem. 

Zakres wiedzy i umiejętności oraz obowiązująca bibliografia z poszczególnych przedmiotów na wszystkie etapy konkursu znajdują się w regulaminach przedmiotowych konkursów:  REGULAMIN KONKURSÓW ZDOLNY ŚLĄZAK

Arkusze konkursowe z różnych etapów konkursu z poprzednich lat dostępne są na stronie:   
ARKUSZE KONKURSOWE
W regulaminie konkursu zawarty jest rozdział o uprawnieniach laureatów konkursów:  


Uprawnienia laureatów:  

1. najwyższa pozytywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, z których uczeń otrzymał tytuł laureata konkursu zDolny Ślązak  

2. zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu  

3. przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.   

Uprawnienia finalistów:  
Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.   

Ważne: 

  • Podczas eliminacji szkolnych, powiatowych i finałów wojewódzkich nie dopuszcza się korzystania z pomocy innych osób lub pomocy dydaktycznych, w tym telefonów komórkowych, poza przekazanymi przez organizatorów.
  • W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu konkursu podczas etapu pisemnego lub ustnego uczestnik może być zdyskwalifikowany. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje przewodniczący danej komisji konkursowej, odnotowując ją w protokole.
Skip to content