Jesteś tutaj: Start / Mapa strony

Mapa strony

Menu główne

Dodatkowe menu

Napisany 2020-10-14 przez dyrektor


DZISIAJ O 15:00 UTC+02 – 17:00 UTC+02 Psycholog na pomoc! - bezpłatne konsultacje. Homine Poradnia Zdrowia Psychicznego

Napisany 2020-10-13 przez a.rybinska


Decyzją dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego (ze względu, iż 13-14.10. są dniami wolnymi od zajęć dla ucz. kl. 4-8, to nauczanie zdalne wprowadzamy od czwartku) z dniem 15.10.2020 r. wprowadza się nauczanie hybrydowe tj. w klasach 1-3 nauczanie w trybie stacjonarnym, w klasach 4-8 nauczanie w trybie zdalnym - które potrwa do 19.10.2020 r. (do poniedziałku włącznie). Zachowując środki ostrożności, prosi się rodziców o zwrócenie uwagi, aby w czasie kwarantanny uczniowie klas 4-8 nie przebywali w miejscach publicznych typu sklep, galerie handlowe... Informuję, iż jest drugi przypadek zakażenia SARS-CoV-2 nauczyciela uczącego w klasach 4b, 5a, 6a, 6b, 7a, 8a. Pragnę zwrócić uwagę, na Regulamin funkcjonowania SP23 w sytuacji przejścia na kształcenie zdalne i/lub hybrydowe", który znajduje się poniżej (umieszczony 11.10.) Najważniejsze informacje to, nauka wg planu lekcji, zajęcia on-line odbywają się na jednej platformie Microsoft Teams i trwają 30 min. Lucyna Cempel

Napisany 2020-10-13 przez dyrektor


Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603.z pózn. zm.) informuję, że po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dzień 13.10.2020 r. (wtorek), tylko dla ucz. kl. 4-8 dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Natomiast na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela - 14.10.2020 r. (środa) DEN –jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. 4-8. W tym dniu tj. 14.10.2020 r. w klasach 1-3 będą prowadzone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze - decyzją nauczycieli uczących. Z poważaniem Lucyna Cempel

Napisany 2020-10-12 przez dyrektor


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem